3S Blog

YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (LCA) NEDİR?

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, bir ürünün, sürecin veya faaliyetin beşikten mezara olarak tabir
edebileceğimiz tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir
yöntemdir. Bu yöntem, sürdürülebilirlik açısından bir ürünün veya sürecin ne kadar etkili olduğunu
anlamak için çok değerli bilgiler sunmaktadır.
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, bir ürünün yaşam döngüsünü hammadde temininden üretim ve
kullanım aşamalarına, son olarak da atılma veya geri dönüşüm süreçlerine kadar kapsar. Yani, sadece
üretim aşamasındaki etkileri değil, aynı zamanda ürünün kullanım ömrü boyunca ve sonrasında da
ortaya çıkan etkileri de dikkate almaktadır.
Bu yöntem, çeşitli çevresel etkileri değerlendirerek sağlıklı ve tarafsız bir değerlendirme yapmamıza
yardımcı olmaktadır. Enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, su kullanımı, hava kirliliği ve atık oluşumu
gibi çevresel etkileri kapsamlı bir şekilde analiz ederek raporlar.
GNS Alüminyum olarak üretimimizde daha sürdürülebilir olma amacı güdüyoruz. Dolayısıyla en kısa
zamanda kendi ürünlerimiz ve hammaddelerimiz kapsamında yapacağımız değerlendirmenin
sonucunda sürdürülebilirlik taahhüdümüzü gerçekleştirebilmek için bir adım daha atmış olacağız